Specialtilbud – hvad, hvorfor og hvordan?!

Mange spørgsmål melder sig, når dit barn skal starte i skole, eller hvis dit barn står overfor et tiltrængt skoleskift. Har dit barn har særlige behov, der skal tilgodeses, er der ofte endnu flere spørgsmål.

For hvad er egentlig det rigtige tilbud? Hvilken skoletilbud kan bedst muligt varetage dit barns udfordringer og forløse hans eller hendes potentiale? Og hvordan får du så overhovedet fat i det rigtige tilbud?

Her kan du få svar på nogle af de spørgsmål, som vi ofte møder hos forældre i forbindelse med valg af skole og visitation til specialtilbud.

Hop til svaret på dine spørgmål:

Hvad er specialundervisning?

Specialundervisning er undervisning i specialskoler og specialklasser samt undervisning i barnets almindelige klasse, hvor det får støtte i mindst 9 ugentlige timer. Børn med omfattende behov for specialpædagogisk støtte skal henvises til specialundervisning.

Det kan være fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser, som gør, at en elev har behov for støtte for at kunne deltage i undervisningen eller gennemføre en uddannelse.

Støtte kan komme til udtryk gennem fx særligt undervisningsmateriale eller tekniske hjælpemidler, som er nødvendige i forbindelse med undervisningen af eleven. Det kan også være i form af personlig assistance til at klare praktiske vanskeligheder hvis eleven fx har et fysisk handicap, som udfordrer skolegangen.

Hvad er en dagbehandlingsskole?

Det kan umiddelbart være svært at se, hvad forskellen er på en dagbehandlingsskole og specialskole. Og i folkemunde bliver ”specialskole” eller ”specialtilbud” ofte brugt til at dække det hele.

Men dagbehandling er anderledes. Det adskiller sig bl.a. ved, at psykologisk behandling og evt. familiebehandling indgår som en større og mere integreret del af tilbuddet. Dagbehandling er en blanding af socialpædagogik, psykologisk behandling og undervisning, og der er flere voksne per barn til at dække disse områder. Selvom der er et større fokus på behandlingsdelen, følger en dagbehandlingsskole også Folkeskoleloven ift., hvor mange timer eleverne er i skole, hvad de skal undervises i etc.

Dertil kommer, at dagbehandlingstilbud delvist hører hjemme under Servicelovens §52. Lovgrundlaget for dagbehandling er Serviceloven (behandlingsdelen) og Folkeskoleloven (undervisningsdelen).

Ligesom med andre specialtilbud er det kommunen, der træffer afgørelsen om, hvorvidt den rigtige indsats er et dagbehandlingstilbud – og i så fald hvilket. I praksis uddelegerer kommunalbestyrelsen visitationskompetencen til et fast visitationsudvalg.

Læs mere om Drives dagbehandlingsskole her.

Hvorfor specialundervisning og -tilbud?

Specialundervisning er for elever med særlige undervisningsbehov, der ikke kan opfyldes inden for rammerne af den almindelige undervisning i folkeskolen.

Formålet er at give børn med særlige behov mulighed for at udvikle sig på lige fod med alle andre børn. Fx kan man på special- og dagbehandlingsskoler skabe nogle særlige rammer for læring, udvikling og trivsel til at støtte en særlig elevgruppes behov.

Hvad er første skridt, hvis ikke mit barn får den rette hjælp?

Hvis du som forælder mener, at dit barn ikke får den hjælp, der er brug for, skal du først og fremmest tale med dit barns distriktsskole. Her kan I sammen afdække, om skolen kan imødekomme dit barns behov – fx i den almindelige undervisning via hjælpemidler eller supplerende undervisning.

Er dit barns støttebehov mere omfattende, fx hvis dit barn har psykiske udfordringer eller diagnoser, skal der tages stilling til, om der er behov for specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand. Det kunne fx være autisme eller ADHD, som gør det svært at deltage optimalt i undervisningen.

Det er skolelederen på dit barns distriktsskole, evt. efter forslag fra dit barns lærer eller ønske fra dig som forælder, der indstiller eleven til en Pædagogisk Psykologisk Vurdering (PPV) via Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).

Er dit barn ikke startet i skole endnu, men I sammen med fx børnehaven har vurderet, at der er brug for noget andet end distriktsskolens tilbud, er det institutionslederen, der laver indstillingen.

Hvad er Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)?

PPR er en tværfaglig kommunal rådgivning, der hjælper lærere, pædagoger og ledelse på skoler indenfor det pædagogiske og psykologiske område. Det kan variere en anelse fra kommune til kommune, men der sidder typisk alt fra psykologer, til talehørekonsulenter, fysioterapeuter, ergoterapeuter og socialrådgivere.

Det er forskelligt, hvilke ydelser PPR tilbyder i de forskellige kommuner. Men som udgangspunkt kan du som forælder altid kontakte PPR, hvis du ønsker kvalificeret rådgivning og vejledning vedrørende dit barns trivsel og læring i skolen. Et godt sted at starte er dog dit barns skole (lærerne). Sammen kan I vurdere, om det er en god ide at inddrage PPR.

Læs mere om PPR, dets forskellige roller og find PPR i din kommune.

Hvad er VISO?

Hvis PPR vurderer, at der er brug for endnu mere specialiseret rådgivning, kan VISO komme på banen. VISO er Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation, som leverer rådgivning på det sociale område og på specialundervisningsområdet. Det er altid PPR, der henvender sig til VISO.

VISO kan fx rådgive om, hvordan kommunen kan tilrettelægge en faglig indsats, eller hvad et tilbud kan indeholde. Et rådgivningsforløb kan også indeholde en udredning af et barn, hvis der ikke er et tilstrækkeligt grundlag at rådgive ud fra. Udredningen er målrettet den problemstilling, der rådgives om.

Det er vigtigt at sige, VISO ikke træffer afgørelser. De rådgiver, udreder og vejleder og bidrager til at styrke beslutningsgrundlaget hos kommunen, der har myndigheden til at træffe afgørelser om, hvad der skal sættes i værk i den enkelte sag.

Læs mere om VISO her.

Hvad er en Pædagogisk Psykologisk Vurdering (PPV)?

En PPV beskriver dit barns styrker, vanskeligheder og udviklingsmuligheder. Det er den, der skal bruges til at indstille dit barn til specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand.

Som forælder skal du medvirke centralt i forløbet. Dels fordi du kan bidrage med nødvendige oplysninger, dels fordi din medvirken er afgørende for distriktsskolens mulighed for at tilgodese dit barns særlige behov – eller henvise videre i den rigtige retning.

Som forælder får du derudover mulighed for at gennemgå og komme med dine bemærkninger til indstillingsrapporten, inden der træffes afgørelse om at henvise dit barn til specialklasse eller specialskole.

Hvem indstiller til specialundervisning- og tilbud?

Efter rådgivning fra PPR, og i samråd med dig som forælder og dit barn, er det distriktsskolelederen, der beslutter, om dit barn skal henvises til specialundervisning, hvis det er inden for distriktsskolens rammer.

Hvis dit barn skal henvises til et tilbud uden for distriktsskolen – fx en specialklasse på en anden skole, en special- eller dagbehandlingsskole – er det kommunen, der træffer afgørelsen. I princippet er det kommunalbestyrelsen, men i praksis uddelegerer de visitationskompetencen til et fast visitationsudvalg. I visitationsudvalget er der typisk PPR-ledere/medarbejdere, repræsentanter fra familie- og socialforvaltningen samt skoledirektører/-chefer på tværs af special- og almenområdet.

Som forælder kan du altså ikke selv skrive dit barn ind på en special- eller dagbehandlingsskole. Men derfor er det naturligvis godt alligevel at kende til tilbuddene.

Hvis dit barn endnu ikke er startet i skole, er det institutionslederen i fx børnehaven, der skal indstille barnet til et specialtilbud. Indstillingen sker sammen med dig som forælder og den sagsansvarlige psykolog.

Hvordan besluttes det, hvad det rigtige skoletilbud er?

Fælles for al specialundervisning – om det så er dagbehandling, offentlig eller privat specialskole eller specialklasse – er, at dit barn skal henvises/visiteres til det. Det vil sige, at distriktsskolen og kommunen skal nikke til, at folkeskolens tilbud ikke kan imødekomme dit barns behov. At der er brug for noget andet og noget mere.

Herefter er det en individuel vurdering af dit barns behov, der ligger til grund for valget af skole, når kommunen skal ind over. Målet er altid, at dit barn får den støtte og hjælp, der gavner dit barn bedst både fagligt og socialt. Det er det kommunale visitationsudvalgs rolle at tage stilling til hvilket tilbud, der er det rigtige at henvise til.

Kommunerne kan oftest tilbyde forskellige offentlige eller private skoletilbud til børn, som af den ene eller anden grund har udfordringer, der gør det vanskeligt at starte eller blive på distriktsskolen. Nogle special- og dagbehandlingsskoler har særlige profiler, som henvender sig til særlige elevgrupper. Fx Drive School of Motivation, som er specialiseret i at hjælpe elever med psykiske diagnoser og udfordringer.

Læs mere om Fonden Drives specialtilbud her.

Tal med PPR og jeres sagsbehandler om, hvad de tænker, kunne være et rigtigt tilbud for netop dit barn.

Find din kommune her og se selvbetjening og information, der gælder dig ift. Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

Hvad er din rolle og din ret som forælder?

Du kender dit barn bedst, og du skal som forælder derfor medvirke centralt i hele forløbet vedrørende iværksættelse af specialpædagogisk bistand for dit barn.

Du skal også orienteres skriftligt om alle indstillinger til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), og om den Pædagogisk Psykologisk vurdering (PPV). Faktisk skal du medvirke i hele forløbet med relevante oplysninger, så dit barn ærlige behov tilgodeses bedst muligt.

Derudover skal du som forælder naturligvis kende til klagemulighederne i forhold til støtte eller det tilbud, dit barn bliver tildelt.

Ønsker du at klage over afgørelser om specialundervisning?

Klager skal indbringes for  Klagenævnet for Specialundervisning. Klagefristen er fire uger. Klagenævnet kan også kontaktes på telefon 33 41 12 00, e-mail: ast@ast.dk.

Jeg er stadig forvirret! Hvad er processen for visitation til specialtilbud – ultrakort fortalt?!

    1. Tag en snak med dit barns skole eller institution. Her kan I sammen afdække, om distriktsskolen kan imødekomme dit barns behov – fx i den almindelige undervisning, via hjælpemidler eller supplerende undervisning, eller om der er brug for noget andet.
    2. Indstilling til kommunens Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). Det er enten distriktsskolens/institutionens leder, den kommunale sundhedstjeneste, forældre eller elev, der indstiller til PPR. Indstillingen skal beskrive hvorfor, der ønskes iværksat en vurdering af behovet for specialpædagogisk bistand, samt hvilke former for støtte der allerede er ydet.
    3. En pædagogisk-psykologisk vurdering (PPV). Vurderingen belyser elevens faglige, personlige og sociale potentialer og færdigheder med det formål at yde skole, elev og forældre rådgivning til elevens fortsatte undervisning i relation til elevens særlige behov og forudsætninger. PPV’en laves af kommunens PPR-enhed.
    4. Beslutning om at iværksætte specialpædagogisk bistand. Er der tale om henvisningstilbud uden for distriktsskolen, er det kommunalbestyrelsen (via visitationsudvalget), der træffer afgørelsen på baggrund af PPV’en. Hvis der er tale om tilbud på distriktsskole, er det distriktsskolens leder, der træffer beslutningen på baggrund af PPV’en og efter samråd med forældrene.

Læs mere om Børne og Undervisningsministeriets regler for specialundervisning her. 

specialskole proces